Fiskeregler


Regler

(2023-12-25)


Reglerna och bestämmelser som är tagna, är för att bevara och ha ett bra fiskebestånd i sjön.


Vi jobbar aktivt för att du ska ha ett bra fiske även i framtiden.


 • Fiskekortet är personligt och ska medföljas vid fiske. 


 • Vid kontroll av avgifter, ska inbetalning med swish kunna uppvisas. '


 • Avgifter utan datum är ogiltiga. 


 • Fiskaren ska ha fiskekortet nära tillhands för att lätt kunna visa det på tillsynsmans anmodan. 


 • 2 handredskap/person.  Fiskespön får ej lämnas utan uppsikt. 


 • Max 3 ädelfiskar/dygn och kort. 


 • Barn under 14 år fiskar gratis i sällskap med vuxen på dennes kvot. 


 • Öppet för fiske både sommar och vinter. Vissa perioder är sjön stängd för fiske, se info. 


 • Nät och fasta redskap är förbjudet att fiska med! 


 • Endast handredskap är tillåtna att fiska med. 


Separata bestämmelser vid fiskepremiärer.  Ytterligare regler finns för vinterfiske och sommarfiske


Fiskereglerna gäller enligt svensk lag medan andra är lokala regler.


Vid misskötsel av reglerna riskerar du att polisanmälas, tillfälligt avhysas från sjön av tillsyningsman, eventuellt avstängning från sjön.


Mvh StyrelsenTilläggsregler för vinterfiske

(2023-12-25)


 • Isfisketält/ark får användas.


 • Förutsättningen för att få ha isfisketält/ark är att tillsynsmän ges tillträde till isfisketält/ark för kontroll av fiskekort, redskap och fångst.


 • Isfisketält/ark ska tas hem efter varje fisketillfälle.


Additional rules for winter fishing 


 • Ice fishing tents may be used. The prerequisite for having ice fishing tents is that supervisors are given access to ice fishing tents for checking fishing licences, gear and catch.


 • Ice fishing tents must be taken home after each fishing opportunity